Staff

Head Teacher                                   Mrs Julie Barnes

Class Teacher                                    Mrs Hazel Stewart

Support for Learning Teacher             Mrs Hazel Stewart

Admin Assistant                                 Mrs Alison Hutton

Learning Assistant                             Mrs Hilary McEwan

Office Support Assistant.                    Mrs Hilary McEwan

Playground Supervisor.                      Mrs Hilary McEwan

Dininghall Supervisor                         Miss Diane Porteous